# neovim2.nix -rw-r--r-- 278 bytes View raw
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(self: super: {
 neovim-unwrapped = super.neovim-unwrapped.overrideAttrs (oldAddrs: {
  version = "master";
  src = builtins.fetchGit {
   url = https://github.com/neovim/neovim.git;
  };
 });

 neovim = super.neovim.override { viAlias = true; vimAlias = true; };
})