# some.name -rw-r--r-- 13 bytes View raw
                                        
1
example paste