# esphome-sensor-001.yaml -rw-r--r-- 625 bytes View raw
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
esphome:
 name: esphome-web-bc7544
 friendly_name: adafruit_huzzah_32_001

esp32:
 board: featheresp32


# Enable logging
logger:

sensor:
 - platform: dht
  pin: GPIO23
  model: AM2302
  temperature:
   name: "Living Room Temperature"
  humidity:
   name: "Living Room Humidity"
  update_interval: 60s

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"

ota:


wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "xxxxxxxxx"
  password: "xxxxxxxx"

captive_portal: